Výběrové řízení ředitel/ředitelka KIDSOK

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 40b, Olomouc, na dobu neurčitou

Podmínky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 • vysokoškolské vzdělání dopravního, ekonomického nebo právního směru výhodou;
 • praxe ve vedoucí funkci minimálně 3 roky;
 • orientace v oblasti služeb ve veřejné dopravě;
 • znalost příslušných právních předpisů (zejména zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, zákon o silniční dopravě, občanský zákoník, zákon o krajích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, personalistika, veřejné zakázky); evropská legislativa (nařízení) pro veřejné služby v přepravě cestujících
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení, dobrá řídící a koncepční práce;
 • samostatnost, vysoké pracovní nasazení;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);
 • řidičský průkaz skupiny B.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem, má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • telefonní spojení;
 • datum a podpis;
 • jde-li o cizího státního příslušníka, číslo dokladu o povolení k pobytu.

K přihlášce je třeba doložit:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • profesní životopis s uvedením průběhu dosavadní praxe, se zdůrazněním praxe na pozicích, kde mohl uchazeč/uchazečka získat relevantní zkušenosti (opatřený datem a podpisem uchazeče);
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát nevydává, je nutno doložit bezúhonnost čestným prohlášením;
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší než 3 měsíce);
 • představu o řízení příspěvkové organizace v rozsahu maximálně 3 strany formátu A4

Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení. Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc nebo osobně v zalepené obálce předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 20. 4. 2018 do 12:00 hod. Obálku označit – NEOTVÍRAT – VŘ – Ředitel/ředitelka Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje kontaktní pracovník - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství: Ing. Ladislav Růžička telefon 585 508 302, e-mail: l.ruzicka@kr-olomoucky.cz Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 13. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Více informací ZDE

 

Soubory ke stažení


Soubor typu pdfvr-reditel-reditelka-kidsok.pdf(96,8 kB)stáhnout


Vlakem, autobusem i tramvají na jednu jízdenku

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish